Školní řád na školní rok 2024-25

Česká škola St. Gallen

Platný od 1.8. 2023

Smysl a účel České školy St. Gallen

Česká škola je jazyková výuka, organizovaná spolkem Krajan St. Gallen. Smyslem výuky je nabídnout dětem, které mají rodinné kořeny spojeny s českým jazykem, rozvoj komunikace, slovní zásoby, výuku čtení a psaní v češtině, stejně jako setkávání s dalšími česky mluvícími vrstevníky. Výuka je určena dětem od 4 let, ve věku Kindergarten a Primarschule 1. - 6. třída, vyučujeme ve skupinkách rozdělených podle věku. Cílem je pozitivně motivovat dítě k jeho dalšímu rozvoji v češtině.

Zkušební lekce

Před registrací dítěte do České školy St.Gallen mají rodiče možnost domluvit si konkrétní termín návštěvy. Při této zkušební lekci může být po celou dobu konání přítomen rodič i dítě. Rodiče tak mají možnost vytvořit si představu o průběhu lekce a sledovat chování svého dítěte.

Zkušební lekce je bezplatná.

Na základě této návštěvy mohou rodiče odevzdat přihlášku dítěte do České školy St. Gallen. Je však možné přihlásit dítě i bez absolvování této zkušební lekce.

Zkušební lekce je umožněna pouze jednou.

Přihláška

Přihlášením dítěte do České školy St. Gallen se rodiče zavazují k pravidelné docházce dítěte do výuky, k hrazení poplatků s tím spojených, a k dodržení podmínek stanovených tímto dokumentem. Na základě odeslání elektronické přihlášky obdrží rodiče potvrzení emailem o přijetí dítěte do České školy St. Gallen na daný školní rok, a vyúčtování školného.

Pojištění

Rodiče jsou zodpovědní za to, že je jejich dítě řádně pojištěno (zdravotní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu). Česká škola St. Gallen má uzavřena všechna povinná pojištění, vztahující se k jeho vlastnímu provozu.

Ceník a platby

Cena za 1 lekci školy (90 min): 25 CHF a za 1 lekci školky 20 CHF (90 minut) zahrnuje všechny učebnice, sešity a materiál potřebný k výuce.

Školné se platí na základě vystavených faktur na období září - prosinec, leden - červenec (možno zaplatit i jednorázově na celý rok). Zaplacené školné se nevrací.

Způsob úhrady plateb:

Faktury jsou zasílány emailem elektronicky.

Preferujeme platby převodem na účet.

Pokud z vážných provozních důvodů dojde ke zrušení konání lekce, bude odpovídající částka vrácena, např. odečtena v příští faktuře.

Neúčast dítěte ve výuce není důvodem pro vrácení peněz.

Provoz

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, úrovně čtení a psaní a znalostí českého jazyka. Počet skupin i počet dětí ve skupině je závislý na celkovém počtu přihlášených dětí. Dolní věková hranice je shodná s nástupem do švýcarské Kindergarten.

Učitelka připravuje materiály pro výuku, pracovní sešity nebo kopie potřebné ve výuce. Pracovní sešity i pracovní materiály, které zůstávají dítěti, jsou hrazeny ze školného.

Výuka probíhá v učebnách Schulhaus Primarschule Oberzil - Krontal, Brauerstr. 78, 9016 St.Gallen, ve středu odpoledne pro školu v době 14:30 - 16:00 nebo pro školku 14:30 - 16:00

Rodiče jsou povinni zajistit včasný příchod dítěte 10-5 min před začátkem výuky.

Organizace školního roku a prázdniny:

Dny státních svátků a prázdnin, kdy se výuka nekoná, nejsou zpoplatněny (řídí se prázdninami školy Oberzil - Krontal).

Odhlášení

Rodiče mohou odhlásit své dítě z České školy St. Gallen písemně s měsíční výpovědní lhůtou, s ukončením docházky k datu 31. prosince.

Odhlášení dítěte může proběhnout i na základě vypovězení smlouvy ze strany organizátora, v takovém případě budou veškeré finanční přeplatky vráceny.

Bezpečnost

Žádáme o hlášení absence dítěte předem konkrétní učitelce.